Download Statistical physics of phase transitions by Dodgson M.J.W. PDF

By Dodgson M.J.W.

Show description

Read Online or Download Statistical physics of phase transitions PDF

Similar thermodynamics and statistical mechanics books

Methodes geometriques pour systemes thermodynamiques

Cette thèse traite de l'application de los angeles théorie des constructions de touch à los angeles thermodynamique phénoménologique. Nous étudions particulièrement l'utilisation des differences de touch pour engendrer de nouvelles équations d'état en thermodynamique. Dans l. a. première partie, après des rappels sur les constructions de touch, nous nous intéressons aux ameliorations de touch.

Introduction to thermodynamics and kinetic theory of matter

Imparts the similarities and alterations among ratified and condensed subject, classical and quantum structures in addition to actual and perfect gases. provides the quasi-thermodynamic concept of gas-liquid interface and its software for density profile calculation in the van der Waals concept of floor pressure.

Biological Thermodynamics

Whether it is tricky to put in writing an excellent and intelligible textbook on thermodynamics, it truly is subsequent to very unlikely to put in writing one who is not just solid and intelligible, but additionally enjoyable. Donald Haynie's e-book does not fairly in achieving that, yet he makes a valiant attempt, with a number of packing containers to supply organic illustrations of the rules he's discussing.

Wärme- und Stoffübertragung

Systematisch, umfassend und gründlich entwickelt das bewährte Lehrbuch die Theorie und behandelt ausführlich die Lösungsmethoden aller wichtigen Probleme. Es umfasst alle Gebiete des Fachs: u. a. Wärmeleitung und Diffusion, konvektiver Wärme- und Stoffaustausch, Wärmetransport beim Kondensieren und Verdampfen.

Additional info for Statistical physics of phase transitions

Sample text

111 000 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 + = 111 000 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 + + + ...

R) ξ φ0 r ÙÖ ½¾ ËÒ Ô× ÓØ Ó Ø ÔÖÓ¬Ð Ó Ø ÓÖ Ö Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ø ÓÖ ÒÓÒÞ ÖÓ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ º Ì Ö Ò ÓÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ö Ö Ø Ö Þ × Ð ÓÚ Ö Û Ø ÓÖ Ö Ô Ö Ñ Ø Ö Ø Ò × ØÓ Ö ØÙÖÒ ØÓ Ø × Ð Ò × ÓÛ× Ø Ú ÐÙ Ó ¸ Ø Ú ÐÙ Û Ò Ó Ö× ¹ Ö Ò Ó º½º¾ Ù×× Ò ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ò Ø ÓÖ Ö Ö Ô × Ø ×ÓÑ Ý ØÝÔ Ð Ð Ò Ø Ú Ö Ú ÐÙ º Ì ÓÚ Ö Ø Ð Ò Ø º Ô × ØÝÔ Ð ×Ò Ô ÓØ Ó Ø ­Ù
ØÙ Ø Ò ÓÖ Ö Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ø ÓÖ Ö Ô × × × ÓÛÒ × Ø ÙÐÐ Ð Ò Ò º ½¾º ÆÓØ Ø ÜØ ÒØ ØÓ Û Ø ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ö ÓÖÖ Ð Ø ¸ ×Ó Ø Ø ØÝÔ Ð Ü
ÙÖ× ÓÒ Û Ý ÖÓÑ Ø Ñ Ò Ú ÐÙ Ó ÙÖ× ÓÚ Ö Ð Ò Ø × Ð Ó ÓÖ Ö º Ð×Ó × ÓÛÒ × Ø × Ð Ò × Ø × Ñ ÓÖ Ö Ô Ö Ñ Ø Ö Û Ò Ó Ö× ¹ Ö Ò ÙÔ ØÓ Ø Ð Ò Ø × Ð º Ï ¬Ò Ø × × Ø Ó Ö ÒØ ÓÖ Ö Ô Ö Ñ Ø Ö¸ Ö¼ ´Ö¼ µ ´ µ ´Öµ Ö¼ Ö Ó ÆÓØ Ø Ø Ø Ñ Ò¹×ÕÙ Ö ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ó Û ÐÐ Ð ×× Ø Ò Ø Ø Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÓÖ Ö Ô Ö Ñ Ø Ö º Ô Ò Ò ÓÒ Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ¸ Ø ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Û ÐÐ Ó × ÓÒ ÐÐÝ Ø Ø ÓÖ Ö Ô Ö Ñ Ø Ö ÒØÓ Ø ÛÖÓÒ Ô × º × ÐÓÒ × Û Ö ÒÓØ Ò ÓÒ Ñ Ò× ÓÒ¸ Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÖÓÔÐ Ø× Ñ Ø ÒÓØ ×ØÖÓÝ Ø ÓÖ Ö Ô × º Ù× Û ÒÓÛ Ø Ø × Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ð Ò Ø ÓÚ Ö Û ÓÑ Ò¹Û ÐÐ Ò Ö Ð Ü ÖÓÑ ÓÒ Ô × ØÓ ÒÓØ Ö ´ º º¸ ÖÓÑ ØÓ µ Û Ò ×Ø Ñ Ø Û Ò Ø « Ø Ó Ø × ÖÓÔÐ Ø× ÓÑ × ÑÔÓÖØ ÒØ Ý Ð
ÙÐ Ø Ò Û Ò Ø Û Ø Ó ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ó ÓÑ × Ó Ø ÓÖ Ö Ó º ËÓ Û Ò ´Æ µ ´ µ Ø « Ø Ó Ù×× Ò ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× × ÓÙÐ ÓÑ ÑÓÖ ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ø Ñ Ò¹ ¬ Ð ÔÖ Ø ÔÖÓÔ ÖØ × ÖÓÑ Ù×Ø × ØØ Ò Ò Ø Ñ Ò ÑÙѺ ÖÓÑ ÓÙÖ Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø Ù×× Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ¸ Û Ò Ð
ÙÐ Ø Ø × ÓÒ Ø ÓÒ Ù× Ò ¸ ´Æ µ Ö¼ Ö¼¼ Æ ´Ö¼ µÆ ´Öµ Ó ¼ ¼ Ó ¼ ¾ ¾ Ó ¼ ½¿ ¾ ¾ Ö¼ Ö Ó Ö¼ Ö¼ Ö¼¼ Ö Ù ´Ö¼µ Ì ´ ½¿ ÓÑÔ Ö Ø × Ö ×ÙÐØ ØÓ Ø ´ µ ¾µ ØÓØ Ð ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ Û Ø ¸ ´Æ ¾ µ ¿½ Ì Ð ¾ ´Æ Ó µ¾ º ÁÒ× ÖØ Ò Ø × Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ¸ Û Ø Ì ÓÖ ¾ ¾ ´ ¾ µ ´ ¼Ì Ò Ú ×¸ ¾ ¼ ´ µ ¾µ ¾ ´ µ × Ø Ö Ñ Û Ö Ù×× Ò ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Û ÐÐ ÓÑ ÑÔÓÖØ Òغ Ê Ñ Ñ Ö Ò Ø Ø ¼ ´Ì Ì µ¸ Û × Ø Ø ÓÖ Ø Ö Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ö Ñ ÐÓ× ÒÓÙ ØÓ Ì ×Ó Ø Ø ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ò Ø ÔÖ Ø ÓÒ× Ó Ñ Ò¹¬ Ð Ø ÓÖݺ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ÓÖ Ø Ð Ø Ò × Ó ´ µ Û ÐÐ ÐÛ Ý× ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ö Ø Ò × ÐÓ× ÒÓÙ ØÓ Ì
¸ ×Ó Ø Ø Ø « Ø Ó ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ò ÒÓÖ ÐÓ× ØÓ Ø Ö Ø Ð ÔÓ Òغ º½º¿ ËÔ ¬ Ì Ø ÖÓÑ ¾ ´ µ ¾ Ù×× Ò ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× ÑÔÓÖØ ÒØ « Ø Ó ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× ÐÓÛ ÓÙÖ Ñ Ò× ÓÒ× × Ð×Ó × Ò Ò Ø ×Ô ¬ Ø ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø × ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ׺ ÓÚ Ì Û Ú Ò Ø Ù×× Ò ÑÓ Ð¸ ̾ ´¾ µ ÐÒ ´ Ì·Ð ÉÙ ×Ø ÓÒ Ë ÓÛ Ø Ø × Ì Ì ÖÓÑ ÓÚ ¸ Ø Ø  Ì × Ú Ò Ý¸ ¾ ¾ ¾ × × ¸ ´Ì Ì
µ ÐÒ ´Ì Ì
µ Ì
℄ ´ × » ¸ Ò ´½¼¾µ · Ù×× Ò ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ú ¼Ì ¾ ÓÖ ¾ Ö Ì ´½¼¿µ Ì Ò Ö Ý ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ¸ ̾ ´¾ µ ÐÒ ´¾ Ì ·Ð ½ ØÓ × ÓÛ Ø × Ú Ö Ò ×Ô ¬ Ø × Ì Ì ÓÖ º ÐÓÛ Ì
¸ Ø ÐÝ × Ñ Ð Ö¸ ÙØ ÒÓÛ Û Ò ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ×Ô ¬ Ø Ù ØÓ Ø Ø ÓÖ Ö Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ñ Ò¹¬ Ð Ø ÓÖÝ ´Ø × × Þ ÖÓ ÓÚ Ì
µº Ò Ñ Ò¹¬ Ð Ä Ò Ù Ø ÓÖÝ Û ´¾ µ¸ ¼ ØÓ Ø ×Ô ¬ ´½¼½µ ¾ ÓÖ ÓÖ ÓÖ µ ¾ ÓÒ×غ ÆÓÛ Ø ´½¼¼µ µ ÑÓ×Ø × Ò ÙÐ Ö Ô ÖØ Ó Ø ¼Ì ½ ¾ ´¾ µ ´ · µ ÒØ Ö Ð ÓÖ Ø Ú ÓÙÖ׸ Ì Ö ÓÖ Ø Ö Ö ×ÙÐØ× Ö ÖÓ ÓÒ Ò× Ø ÓÒ Ó Ê Ñ Ñ ÖØ Ø ¾ ¾ × Ú ÐÙ Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¾ µ Á Û ÒÝ ×Ó Ø ØÖ Ò×Ú Ö× ÑÓ ×¸ Û Ò × ÓÛ Ø Ø Ø Ý Ó ÒÓØ ×Ô ¬ Ø × ÐÓÒ × Ð ¿¾ ½ ´½¼ µ Ú × Ò ÙÐ Ö ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ× Ì × Ñ ÔÖÓ ÙÖ Ø Ò Ð × × ØÓ Ø × Ò ÙÐ Ö ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø ×Ô ¬ ¼Ì ½ ¾ ´¾ µ ´½ · Ù µ Á Ì ´Ì Ì µ ÓÖ ¾ Ì Ì ¾ ¾ ¾ ¾ Û Ö Û Ú Ì µ Ì ¸ Ò Á Ø Ø Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ô × ¸ ¸ ÐÓ× ¼ º½º ¾ ´ ¾ ¼ ظ ¾ µ ¾ ´½¼ µ ¾ ¬Ò ØÊ Þ ÖÓ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ý ´Ì µ ´Ì ´¾ µ Õ ½ ´½ · Õ µº Ï Ú ×Ô ¬ Ø ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ¸ ׸ ÓÑ Ð Ö Ö Ø Ò Ø ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÒ Ò× Ò ØÓ Ø ÓÖ Ö ÒÓÙ ØÓ Ø Ö Ø Ð ÔÓ Òغ ÍÔÔ Ö Ö Ø Ð ¼ ¾ Ñ Ò× ÓÒ Ò Ø ÒÞ ÙÖ Ö Ø Ö ÓÒ ÓÚ Ö ×ÙÐØ× Û Ò ¬Ò Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ¸ Ì ¸ ÐÓ× ØÓ¸ ÙØ ÐÓÛ Ì
¸ Í× Ò Ø ÓÚ Û Ø Ù×× Ò ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× ÓÑ ÑÓÖ ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ø Ñ Ò¹¬ Ð ÓÒ Ò× Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖ Ö Ô Ö Ñ Ø Öº Ï ÐÐ Ø × Ö Ø Ö ÓÒ Ø ÒÞ ÙÖ Ö Ø Ö ÓÒ Ø Ö ×Ù Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Û × ¬Ò ÓÖ ×ÙÔ Ö
ÓÒ Ù
ØÓÖ× ´ ÒÞ ÙÖ ½ ¼µº ÓØ Ó Ø ÓÚ Ö ÙÑ ÒØ× Ú ÒÞ ÙÖ Ö Ø Ö ÓÒ Ó Ø × Ñ ÓÖѺ Í× Ò Ø ×Ô ¬ Ø Ö ×ÙÐØ׸ Û ¬Ò Ø ÒÞ ÙÖ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × Ø ÔÓ ÒØ Û Ö Ø × Ò ÙÐ Ö ×Ô ¬ Ø ÖÓÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× × ÕÙ Ð ØÓ Ø Ñ Ò¹¬ Ð ×Ô ¬ ظ Û Ú ×¸ Á Ì Ì ¾ ´ µ ´½¼ µ ¾ Ì × × Ð×Ó Ó Ø Ò ÛÖ ØØ Ò × Ø Ö Ð Ø Ú Û Ø Ó Ø Ö Ø Ð Ö ÓÒ ÓÚ Ö Û ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ö ÑÔÓÖØ Òظ ´Ì Ì µ Ì
¸ Û ×¸ Ì ¼ Á ¼ ¾ ´ µ ´½¼ µ ¾ Ì × Ó × ×ÓÑ Û Ý ØÓ ÜÔÐ Ò Ò Û Ý ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ò Ø ÓÖ Ø Ð Ö ×ÙÐØ× ÓÖ ÓÒ¹ Ø ÒÙÓÙ× Ô × ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ò Ñ Ò× ÓÒ× ØÛÓ Ò Ø Ö Ñ Ý Ú « Ö ÒØ ÜÔÓÒ ÒØ× Ø Ò ÔÖ Ø Ý Ä Ò Ù Ñ Ò¹¬ Ð Ø ÓÖݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ ÒÓØ Ø Ø Ú ÖÝ Ð Ö Ú ÐÙ Ó Ø Þ ÖÓ¹Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø ¸ ÓÖ Ò ¸ Ð Ö Ñ Ò¹¬ Ð ×Ô ¬ Ø ×Ø Ô¸ Û ÐÐ Ð ØÓ Ú ÖÝ Ò ÖÖÓÛ Ö ÓÒ Û Ö ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ö ÑÔÓÖØ Òغ Ì × × ×Ô ¹ ÐÐÝ Ø × ÓÖ ÑÓ×Ø ×ÙÔ Ö
ÓÒ Ù
ØÓÖ׸ Û Ö Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø ÖÓÑ Ø Þ ÖÓ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø ÓÖÝ ´ Ö Ò¹ ÓÓÔ Ö¹Ë Ö « Ö ½ µ × ÓÖ Ö× Ó Ñ Ò ØÙ Ð Ö Ö Ø Ò ØÓÑ ×Ô Ò º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ù× Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ú ÐÙ × ÓÖ ×ÙÔ Ö­Ù À ¹ Ð ÙÑ Ú × Ú ÖÝ Ð Ö Ú ÐÙ Ó ¸ ×Ó Ø Ø ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ö Ò ÖÐÝ ÐÛ Ý× ÑÔÓÖØ Òغ Ì × × Û Ý Ø ×Ó¹ ÐÐ Ð Ñ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ´ ÐÓ ¹ Ú Ö Ò Ò ×Ô ¬ ص Û × ¬Ö×Ø ÓÙÒ Ò Ø ×ÙÔ Ö­Ù ØÓ ÒÓÖÑ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ó À Ð ÙѺ ¼ ¼ º¾ È ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ À Ú Ò ÑÓÒ×ØÖ Ø Ø Ø Ù×× Ò ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× ÓÑ ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ö Ì ÓÖ ¸ Û Ø Ò Ú ØÓ ÛÓÖÖÝ ÓÙØ Û Ø Ö Ø ÓÖÖ Ø ÓÒ× ØÓ Ø Ù×× Ò ÑÓ Ð ÓÑ ÑÔÓÖØ Òغ Ï Û ÐÐ Ø Ö ÓÖ Ú ÐÓÔ Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÓÖ Ø ÕÙ ÖØ Ø ÖÑ Ò Ø Ä Ò Ù Ö Ò Ö Ý Ø Ø Û ÒÓÖ Ò Ø Ù×× Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒº × Ø ×Ø Ø ×Ø Ð Ú Ö × ÓÖ ÒÝ Ô Ý× Ð ÕÙ ÒØ Øݸ Û ÐÐ ÓÒØ Ò Ò Ø ÜÔÓÒ Òظ ÓÙÖ Ä ¿¿ ÜÔ Ò× ÓÒ ÖÓÙÒ Ø Ù×× Ò ÑÓ Ð ´ ÓÖ ¼¸ º º¸ × Ò Ë Ø ÓÒ ¿º¿º½¸ ÙØ ÓÖ × Ð Ö µ ÓÒ× ×Ø× Ó ÜÔ Ò Ò Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð¸ ½ ´ ¬ µÑ ¬ ¬ Ñ ´½¼ µ ´ µ Ñ ´ · µ Ñ Û Ö ¼ × Ú Ò Ò ´ ¾µ¸ Ò ´Öµ Ö ½ ´½¼ µ ¾ ¿ ´¾ µ ´¾ µ ´¾ µ ½ ¾ ¿ ½ ¾ ¿ × » ¸ Û Ñ Ø Ø Ò Ø × ÓÓ ÜÔ Ò× ÓÒ × ÐÓÒ × Ì × ×Ñ Ðк ´Ì × × Ó ÓÙÖ× ÛÖÓÒ ¸ × Û ×Ø ÐÐ Ú ØÓ Ò
ÐÙ Ø ÒØ Ö Ð Ò Ø ÜÔ Ò× ÓÒº Ï Û ÐÐ ÓÒ× Ö Ø × Ð Ø Öºµ Ï Ò ÒÓÛ ÛÖ Ø Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÙÒ
Ø ÓÒ Ù× Ò Ø × ÜÔ Ò× ÓÒ¸ ¬ ℄µ ½ ¬ ¼ ℄· ´ ¼ ¼ Ñ ¼ ´ ¬ µÑ ´ µÑ Ñ ´½½¼µ ¼ Û Ö × Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÙÒ
Ø ÓÒ Ó Ø Ù×× Ò ÑÓ Ð¸ Ò Ö ÔÖ × ÒØ× Ò Ú Ö Û Ø Ò Ø × Ù×× Ò ÑÓ Ðº Ë Ñ Ð ÖÐݸ Û Ò ÛÖ Ø Ø Ú Ö Ó ÒÖÐ ÕÙ ÒØ ØÝ ℄ ¼ ¼ ℄ ¬ ¬ Ð
ÙÐ Ø Ò Ø º¾º½ Ï Ú ÐÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÚÖ Ý Ð
ÙÐ Ø Ø ¬ ´ ℄· ℄µ Ƚ ¬ Ñ ´ µÑ Ñ Ñ È½ ¬ Ñ Ñ ´ ¼ µ ¼ Ñ ¼ ´ ¼ Ó ÔÖÓ Ù
Ø× Ó ÚÖ µ Ñ ´ µ ´½½½µ ¼ ¼ ÒØ Ù×× Ò ÑÓ Ð Ó Ô Ö× Ó ¬ Ð × Ò Ø Ù×× Ò ÑÓ Ðº ÓÖ ´¾ µ Æ ´ · µ ´ µ ´½½¾µ ´¾ µ Æ ´ · µ ·Ì Û Ö Û ¬Ò ´ µ × Ø ÔÖÓÔ ØÓÖ Ò Ø Ù×× Ò ÑÓ Ðº ÆÓÛ ÓÒ× Ö Ø ÚÖ Ö × Ò Ò Ø ¬Ö×عÓÖ Ö ÓÖÖ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÙÒ
Ø ÓÒ¸ ½ ¾ ½ ¼ ¼ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¼ ½ ½ Æ ´ · · · µ ½ ¾ ¿ ´½½¿µ ´¾ µ ´¾ µ ´¾ µ Ï Ø Ö ÓÖ Ò Ø Ù×× Ò Ú Ö Ó ÔÖÓ Ù
Ø Ó ÓÙÖ ³×º Ï Ò ¬Ò Ø × Ù× Ò Ø Ò Ö Ð ÖÙÐ ÓÖ ÔÖÓ Ù
Ø Ó Ò Ø ÖÑ׸ ¼ Ò ×Ó º ½ ¾ ¿ ½ ¼ Ò ½ ¾ Ò ¼ ¾ ¿ ×ÙÑ Ó ÔÖÓ Ù
Ø× Ó Ô ÖÛ × Ú Ö Ô Ö Ò ×¸ Ò × Ú Òº ¿ ¼ × ÓÖ ÐÐ ÔÓ×× Ð ´½½ µ G 0 ( k1) δ(k1 + k2) φk k2 k1 φk 2 = − k1 1 b δ( k1 + k4 k2 + k 3+ k 4 ) k3 (a) (b) ÙÖ ½¿ ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ð Ò ÐÓ × Ó Ø Ö ÑÑ Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ø ÓÖݺ ´ µ × ÓÛ× Ð Ò Ø Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ô Ö Ò Ó ØÛÓ ¬ Р׺ ´ µ × Ø Ú ÖØ Ü ÖÓÑ Ò Ò×Ø Ò Ó ¸ Û Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ ÓÒ Ø ×ÙÑ Ó Ø ÑÓÑ ÒØ ÒØ Ö Ò º Z = Z 0( 1 + ÙÖ ½ ÙÒ
Ø ÓÒº Ö ÑÑ Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ¬Ö×عÓÖ Ö ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ´Ì ÔÖÓÓ × Ø ÖÓÙ Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ù× Ò ´½½¾µ¸ ½ ¾ ¿ ¼ ´¾ µ ¾ ¼ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒºµ Ï Ø Ö ÓÖ ½ ½ ¾ ¼ ¼ ´¿ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ×µ ´½½ µ ×Û ÔÔ ¸ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ú × Ø ¿ ¼µ ¿ ¿ ¾ ´¾ µ ´¾ µ ´ µ ´ ´¾ µ ´ µ ÒØ Ö Ð × ÓÒÚ Ö ÒØ Ø Ø ÐÓÛ Ö Ð Ñ Ø × ¼ × ÐÓÒ × ¼ ÆÓØ Ø Ø Ø ¿ Ú¸ ´ µÆ ´ · µ ´ µÆ ´ · µ · × Ø Ð Ð× ÓÒ Ø ÒØ Ö Ð× Ò ´½½¿µ Ò × Ñ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ×Ó Ø Ø Û Ø¸ º¾º¾ ) ¼ ¼ ¼ ´½½ µ ¾º Ö ÑÑ Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ « Ö ÒØ ÓÖ Ö ÓÖ Ö Ø ÖÑ× Ø × Ð ÖÐÝ Ó Ò ØÓ Æ
ÙÐØ ØÓ Ô ØÖ Ó Ø Ô Ö Ò Ó ³×º Ì ÙÑ Ò Ö Ò ¬Ò × Ø × Ö ØÓ Ú Û Ø ÔÖÓ Ð Ñ ØÓÔÓÐÓ ÐÐݸ º º Ý Ö ÛÒ Ö Ñ׺ Ì ÓÒÚ ÒØ ÓÒ × Ø Ø ×ØÖ Ø Ð Ò Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ô Ö Ò Ó ØÛÓ ¬ Р׸ ÓÖ Ò Ø Ñ ØÓ ÖÖÝ ÕÙ Ð Ò ÓÔÔÓ× Ø ÑÓÑ ÒØ ´× º ½¿ µº Ì ÓØ Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÓÑ × ÖÓÑ Ø ÐØ ÙÒ
Ø ÓÒ Ò Ø ÕÙ ÖØ Ø ÖÑ × Ò Ò ´½½¿µ℄¸ Û ÓÖ × ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÖ Ø ÓÙÖ ¬ Ð × Ø Ø ÐÓÒ ØÓ Ú Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø ÖѺ Ì × ÓÒ×ØÖ ÒØ × Ú Ò Ö Ñ Ø ÐÐÝ Ý Ú ÖØ Ü Û Ø ÓÙÖ Ð × ´ º ½¿ µ¸ Û Ö Û ÒÓÛ Ø Ø Ø ×ÙÑ Ó ÑÓÑ ÒØ ÓÑ Ò ÓÙØ Ó Ø Ú ÖØ Ü ÑÙ×Ø Þ ÖÓº ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ö ÑÑ Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ × Ö × ÓÖ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÙÒ
Ø ÓÒ ØÓ ¬Ö×Ø ÓÖ Ö × Ú Ò Ò º ½ º Ì ÓÒÐÝ Ö Ñ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø Ö ×ÙÐØ ´½½ µº ¿ (a) (b) ÙÖ ½ Ì ØÛÓ Ö Ñ× ÔÔ Ö Ò ØÓ ¬Ö×Ø ÓÖ Ö Ò Ø ÒÙÑ Ö ØÓÖ Ó Ø ÔÖÓÔ ¹ ØÓÖ ÜÔ Ò× ÓÒº ´ µ Ì ÓÒÒ Ø Ö Ñ Û Ö Ø ØÛÓ ÜØ ÖÒ Ð ¬ Ð × Ö Ô Ö Û Ø ¬ Ð × Ò× º ´ µÌ ×
ÓÒÒ Ø Ö Ñ Û Ö Ø ÜØ ÖÒ Ð ¬ Ð × Ô Ö Û Ø ÓØ Öº G(k) G0(k) = + + + + ÙÖ ½ Ì Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ × Ö × ÓÖ Ø ÔÖÓÔ º¾º¿ È ÖØÙÖ Ø ÓÒ ÜÔ Ò× ÓÒ ÓÖ Ø Ï ÒÓÛ Ù× Ø ÔÖÓÔ ØÓÖ ØÓ × ÓÒ ÓÖ Ö Ò º ØÓÖ ÓÚ Ö ×ÙÐØ× ØÓ Ð
ÙÐ Ø Ø ÔÖÓÔ ØÓÖ¸ Ƚ ¬ Ñ µÑ ½ ¾´ Ñ Ñ ´½½ µ Ƚ ¬ Ñ ½ ¾ Ñ ´ µ Ñ Ñ ÓÒ× Ö Ø ¬Ö×Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÒÙÑ Ö ØÓÖº Ï × Ø Ø Û Ò Ø Ö Ô Ö Ø ØÛÓ ÜØ ÖÒ Ð ¬ Ð × ½ Ò ¾ Û Ø ÓØ Ö¸ ÓÖ ÓÒ ÑÙ×Ø Ô Ö Û Ø ¬ Ð Ò× Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ º ÁÒ × Ø Ö Ö ½¾ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ø Ø Ú Ø × Ñ Ö ×ÙÐظ ×Ó Û ¬Ò ÐÐÝ Ø¸ ´ µ ¼ ¼ ´ µ ¼ ¼ ½ ¼ ´¾ µ Æ ´ · µ¿ ¾ ½ ¾ ¼ ´ µ ´ µ ´¾ µ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ´ ¼µ ´½½ µ ¼¼ · ´ µ ´¾ µ ´ ¼ µ ´¾ µ ´ ¼¼ µ Ì ØÛÓ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ× Ö × ÓÛÒ × Ö Ñ× Ò º ½ º ÌÓ ÓÒ× ×Ø Òظ Û Ð×Ó Ò ØÓ ÜÔ Ò Ø ÒÓÑ Ò ØÓÖ ØÓ Ø × Ñ ÓÖ Ö¸ Û Ö Û Ô ÙÔ Ø ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Ó ´½½ µº Ï Ò Û Ð×Ó ÜÔ Ò Ø × ÒÓÑ Ò ØÓÖ Ù× Ò ´½· ܵ ½ Ü · Ç´Ü µ¸ Û × Ø Ø Ø ÔÖÓ Ù
Ø Ó Ø × Ô ÖØ Ø ÓÒ ÙÒ
Ø ÓÒ ÓÖÖ Ø ÓÒ Û Ø Ø Ù×× Ò ÔÖÓÔ ØÓÖ Ü ØÐÝ Ò Ð× Ø ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ø ÖÑ Ò ´½½ µ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÖÑÒ º ½ ¸ º º¸ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø ÒÙÑ Ö ØÓÖ Û × × Ô Ö Ø Ô ÖØ× × ÔÔ Ö× Û Ò Û Ò
ÐÙ ÓÖÖ Ø ÓÒ× ØÓ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÙÒ
Ø ÓÒº ÁØ ØÙÖÒ× ÓÙØ Ø Ø Ø × × Ò Ö Ð ÖÙÐ ¸ Ø Ø ÐÐ Ó Ø ÒÓÑ Ò ØÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ× Ù×Ø Ú Ø « Ø ØÓ Ò Ð ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¾ ½ ½ È Ò Ï ÓÒ³Ø ÔÖÓÚ Ø × Ð Ò ¹
ÐÙ×Ø Ö Ø ÓÖ Ñ Ö ¸ ÙØ × ¸ ˺¹Ãº Å ¸ ÅÓ ´ ×ÓÒ¹Ï ×Ð Ý ½ µ Ôº ¾ ¿ ºÂº Ñ Ø¸ Ð Ì ÓÖݸ Ø Ê Ö Ø Ð Ô ÒÓÑ Ò ´ÏÓÖÐ Ë ÒØ ¬
¸ ½ µ Ôº ¼º ÒÓÑ Ò ¿ ÖÒ Ì ÓÖÝ Ó ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ö Ø Ð ÖÓÙÔ¸ (a) = (b) (c) + = 111 000 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 111 000 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 + 111 000 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 111 000 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 + 111 000 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 111 000 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 + ...

111 000 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 + = 111 000 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 + + + ...

Download PDF sample

Rated 4.47 of 5 – based on 50 votes